Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: Halim
Mbiemri: Borovci
Datëlindja: 28.03.1972
Vendlindja: fshati Marec
Vendbanimi: Prishtinë
E-mail: halim.borovci@rks-gov.net

RRETHANAT FAMILJARE

- I martuar,
- Prind i tre fëmijëve.

EDUKIMI/SHKOLLIMI

- Jurist i diplomuar, në fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës (UP),
- Studimet post diplomatike, programi Master Juridiko-Penal,
- Provimin e jurispodencës.

VITI 2008

- Programi për Studimet e Gjuhës dhe Sigurisë,
- Qendra për Siguri Evropiane “George C.Marshall “, në Gjermani.

VITI 2010

- PTSS-Programi për Terrorizëm dhe Studimet e Sigurisë,
-Qendra për Siguri Evropiane “George C.Marshall “ në Gjermani,
-Universiteti Ushtarak i Munihut, Gjermani.

PUNËSIMI

- Më 22 Janar 2018, nga Presidenti i vendit z.Hashim Thaqi, dekretohet prokuror, në Prokurorinë Themelore në Gjilan.
- 08 korrik 2013 – 21 janar 2018, Udhëheqës i Divizionit të Dokumenteve dhe Dorëshkrimeve, Agjencia e Kosovës për Forenzike.
- 02 gusht 2010 – 08 korrik 2018, Shef i Njësisë për Dokumente dhe Dorëshkrime, Policia e Kosovës.
- 16 gusht 2007 – 01 gusht 2010, Shef për Njësinë e Forenzikës së DPK-së, Departamenti i Policisë Kufitare, Prishtinë.
- 15 shkurt 2007 - 15 gusht 2007, Zyrtar Ndërlidhës/Zyra e Komisionerit, Ndërlidhjen e PolicisÑ‘ sÑ‘ KosovÑ‘s me Institucionet Vendore dhe Ndërkombëtare, Shërbimi Policor I Kosovës.
- 05 dhjetor 2002 - 14 shkurt 2007, Shef për Njësinë e Forenzikës së DPK-së, Departamenti i Policisë Kufitare, Prishtinë.
- 15 dhjetor 2001 -04 dhjetor 2002, Oficer i Patrollës, Policia e Kosovës.
- 23 shtator 2001 – 14 dhjetor 2001, Kadet i Akademisë Policore.

GJUHA E NËNËS
Gjuha shqipe

NJOHURI TË GJUHËVE TË HUAJA

- Gjuhë angleze,
- Gjuhë gjermane dhe
- Gjuhë serbe.

TRAJNIME TJERA

- Akademia Policore e Kosovës Kursi bazik për Polic, Ekspertim i dorëshkrimeve dhe nënshkrimeve (Akademia e Kosovës për Siguri Publike),
- Basic Law enforcement Training Course (OSCE, UNMIK), Basic Criminal Investigation Course(OSCE, UNMIK), Middle management course, Firs Line Supervision Course (OSCE, UNMIK), Basic Investigation Course, Border and Boundary Police Course (OSCE, UNMIK), Training Development Course (OSCE, UNMIK), Human Right Course (OSCE, UNMIK), Documents security features Training, Basic Emergency Vehicle Operations Driving Course, Course English as second Language Level pre Intermediate, Intermediate(London School of English), Forensic Course (MSU, KFOR), Refugee Protection facilitated by UNHCR and Ministry of Internal Affairs, Trajnim një ditor për VSC5000 Foster&Freeman,
- Trajnim Bazik për ekzaminim te dokumenteve dhe verifikim te personave (Ministria e punëve te brendshme te Austrisë),
- Kurs i Avancuar - Trajnim i Trajnerëve për Ekzaminim te dokumenteve dhe verifikimin e Personave (Ministria e punëve të brendshme të Austrisë),
- Ekzaminimi i Dokumenteve (Programi për Binjakëzim, Instruktoret Irlandez),
- Certificate of Training (Këshilltar i dokumenteve nga Zvicra),
- Fraudulent Document Detection Training Course (Zyra Amerikane-Prishtinë),
- Trajnimi për ekspertim të dorëshkrimeve dhe nënshkrimeve (Akademia e Kosovës për Siguri Publike),
- Training on Quality assurance for Forensics( OSCE),
- Training for use VSC6000 Foster&Freeman (foster &freeman),
- Training on Quality Control Management and Internal Auditing” with trainer Jos Tóth from Netherland Forensic Institute.

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: Huma
Mbiemri: Jetishi
Datëlindja: 11 maj 1960
Vendbanimi: Gjilan
Titulli akademik: Mr.sc. (Master i shkencave juridike- civile)
E-mail: Huma.Jetishi@rks-psh.org
Përkatësia kombëtare: Shqiptare
Shtetësia: Shtetase e Republikës së Kosovës

EDUKIMI/SHKOLLIMI/ARSIMIMI

- Shkolla fillore , në Roganë, nga viti 1966 - 1974.
- Shkolla e mesme, në Kamenicë, nga viti 1974 - 1978.
- Fakulteti Juridik, në Prishtinë, nga viti 1978 - 1983.
- Provimi i Jurispodencës, shtator 2002.
- Studimet postdiplomike, në Prishtinë, nga viti 2008 - 2011.
- Provimin profesional, në Prishtinë, dhjetor 2013.

EKSPERIENCA PUNUESE

- Punëtore profesionale pranë Entit të Sigurimit Social të Kosovës, nga viti 1984 - 1995.
- Nëpunëse e pensioneve në Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, Administrata Pensionale e Kosovës, nga viti 2000 - 2002.
- Avokate, me seli në Gjilan, prej muajit dhjetor 2002 - gusht 2014.
- Prokurore në Departamentin e Përgjithshëm, Prokurorinë Themelore ne Gjilan, nga muaji shtator 2014, ku edhe aktualisht është duke e ushtruar këtë funksion.

TRAJNIME:

- Pjesëmarrëse në shumë trajnime, nëpër vende të ndryshme, për tema të ndryshme nga lëmia penale etj., në periudhën prej vitit 2002 -2014, dhe në shumë raste e çertifikuar me certifikata për pjesëmarrje dhe aftësim.
-Prej këtyre trajnimeve, vlen të veçohet:
I. Çertifikata mbi bashkëpunimin me Shoqatën e Avokatëve Amerikan, për ndihmën e sundimit të ligji, në Kosovë.
II. Çertifikata për pjesëmarrje në Prezantimin e Kodit të Ri të Përkohshëm Penal dhe të Procedurës Penale të Kosovës, Prishtinë, tetor 2003.
III. Certifikata për Mediatore, Prishtinë, prill 2007.

PUNIMET/BOTIMET:

-Si të regjistroheni në OAK dhe të punoni si avokat në profesionin ligjor, kualifikimi (praktika) dhe përgatitja për Provimin e Judikaturës, Prishtinë, qershor 2007.
- Posedimi sipas ligjit mbi pronësinë dhe të drejtat tjera sendore në Kosovë, (Temë e magjistraturës), Prishtinë, 2011.

Vendbanimi: Gjilan
Statusi martesor: E martuar(nënë e tre fëmijëve)
Shtetësia: Kosovare
Kombësia: Shqiptare

Shkollimi
Universiteti i Prishtinës   
Fakulteti Juridik   
2004-2007

Universiteti i Prishtinës   
Master i shkencave juridiko penale   
2007-2010

Ministria e Drejtësisë   
Provimi i Jurisprudencës   
2011

Instituti Gjyqësor i Kosovës   
Programi Fillestar për Arsimim Ligjor   
2013-2015

Trajnime
Effective Rule of Law Program - Prishtinë    2012
Training on European Law in Practice - Prishtinë    06.02.2012    10.02.2012
Terrorism and Organiuzed Crimes     - Turqi     14.04.2014    16.04.2014
Thefunctioning of the Dutch judicial Organization/ The administrative aspects of judicial work etj.     -  Holland    11.09.2014    12.09.2014
Programi CMIS - 2007
Anëtare e  Organizatës Nderkombetare të Penalistëve (AIDP) - 2010
Kundërkorrupsioni    Instituti Gjyqësor i Kosovës - Nëntor 2015-janar 2016
Menagjimi i stresit    Institut Gjyqësor i Kosovës - Shkurt-prill 2016
Fazat e aktakuzes    Institut Gjyqësor i Kosovës - Prill- qershor  2016

Veprimtaria profesionale akademike
Tentativa e veprës penale me theks të veçantë vrasja në tentativë në Gjykatës së Qarkut në Gjilan në periudhën 2004-2008
Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale
Procedura paraprake në sistemin Holandez, me theks të veçantë Shërbimi Javor

Përvoja
Këshilli Gjyqësor i Kosovës/ Gjykata Themelore në Gjilan   
Bashkëpunëtore profesionale
01.08.2012- 30.11.2016

Kolegji  Universitar "Fama"   
Asistente–ligjeruese, nga 06.03.2013-05.06.2012

Gjykata e Qarkut Gjilan
Që nga viti 2002, kam kryer punë të ndryshme administrative(Informacion, pekthyes, arkatare)

Ministria e Shëndetësisë/ Projekt   
Zyrtare per verifikim nga
15.05.2002-31.08.2002

Aftësitë gjuhësore
Shqip
Sërbisht
Gjermanisht

Aftësi të tjera
Njohja e programeve kompjuterike:
Word, ,Exel, Power Point, Internet etj.

Email: leonora.kadriu@rks-psh.org