183 - Shpallje | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

SHPALLJE PËR REKRUTIMIN E NJËZETETETË (28) KANDIDATËVE PËR PROKUROR TË SHTETIT

Shkarko

Shpallje e Brendshme për plotësim me një (1) pozitë për prokuror në Deparamentin për të Mitur në PTH Prizren, Nr.2114.2023

Shkarko

Shpallje e Brendshme për plotësim me një (1) pozitë për prokuror në DKR të PTH Ferizaj, Nr.2112.2023

Shkarko

Shpallje e Brendshme për plotësim me nëntë (9) pozita për prokurorë në PSRK-së, Nr.2110.2023

Shkarko

Shpallje e Brendshme për plotësimin e dy (2) pozitave për prokurorë në Departamentin për të Mitur në PTH Prishtinë, nr.1600.2023

Shkarko

Shpallje e Brendshme për plotësimin e dy (2) pozitave për prokurorë në DKR të PTH Prishtinë, nr.1598.2023

Shkarko