Per Psh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Državni tužilac

Državni tužilac

Državni tužilac je nezavisna institucija koja je nadležna i odgovorna za krivično gonjenje lica koja su optužena za bilo koje krivično djelo ili drugo krivično djelo predviđeno zakonom. Državni tužilac je nepristrasna institucija koja deluje u skladu sa Ustavom i zakonom. Organizacija, ovlašćenja i dužnosti državnog tužioca uređuju se zakonom. Državni tužilac odražava multietnički sastav Republike Kosovo i poštuje principe rodne ravnopravnosti. Početni mandat tužioca je tri godine. U slučaju ponovnog imenovanja, mandat je trajan do penzijskog staža, kako je predviđeno zakonom, osim ako se ne odbaci u skladu sa zakonom.